การประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ครั้งที่2 (1ตุลาคม 2564) 1 เมษายน 2564-30 กันยายน 2564)

นำเสนอโดย ผอ.สุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด


ข่าวการศึกษา