หน้าหลัก

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2565

การประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ครั้งที่2 ( 1 เมษายน 2564-30 กันยายน 2564)

นำเสนอโดย ผอ.สุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูนิรชา จันทร์หอม (ครั้งที่ 3)

รับชมการนำเสนอพร้อมเสียงบรรยาย >> ครูนิรชา (ครั้งที่ 3) โดย นิรชา จันทร์หอม

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูจิตตรา วิถีไพร (ครั้งที่ 3)

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รายงานการสอนออนไลน์


ข่าวการศึกษา