หน้าหลัก

รายงานผลการปฏิบัติงานครู ครั้งที่ 1
(1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบคู่มือแผนเผชิญเหตุเสริมสร้างความปลอดภัย คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของศูนย์ประสานงานบริหารความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา โรงเรียนพลอยจาตุรจินดาาดของโรคโควิด-19

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ข่าวการศึกษา