วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ Vision

มีความรู้คู่คุณธรรม ทันเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพ น้อมนำศาสตร์แห่งพระราชาง

อัตลักษณ์

ยิ้มง่าย ไหว้สวย

เอกลักษณ์

สะอาด ร่มรื่น

พันธกิจ Mission

 1. ส่งเสริมคุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 2. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
 5. ส่งเสริมทักษะอาชีพ
 6. ส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 7. พัฒนาครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้พร้อมสู่โลกอนาคต
 8. พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 9. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา

เป้าประสงค์ Goal

 1. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีจิตอาสา
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
 4. เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
 5. เพื่อให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 6. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 7. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเท่าทันโลกอนาคต
 8. เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างพลเมืองดี มีคุณธรรม

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล อย่างสร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

นโยบายโรงเรียน

๑. มุ่งจัดการศึกษาสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม

๒. สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ชมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา

๓. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด อบายมุข ความรับผิดชอบของนักเรียนภายในโรงเรียน

๔. พัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

๖. จัดการเรียนการสอน บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้อยู่อย่างมีความสุข และมีความเป็นไทย

๗. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและผลงานของโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลายถึงผู้ปกครองและชุมชน

๘. ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาชีพตามศักยภาพของนักเรียน

๙. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข