วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ Vision

ส่งเสริมคุณธรรม นำความรู้สู่อาเซียน เรียนรู้เทคโนโลยี
นำชีวีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล

อัตลักษณ์

ยิ้มง่าย ไหว้สวย

เอกลักษณ์

สะอาด ร่มรื่น

พันธกิจ Mission

๑. ส่งเสริมคุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและรู้ทันอาเซียน
๔. ส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๕. ส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
๖. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน

เป้าประสงค์ Goal

๑. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ
๒. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข
๔. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๕. เพื่อให้นักเรียนดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
๖. เพื่อให้โรงเรียนมรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันในอาเซียน

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมให้ความรู้นักเรียนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้มีมาตรฐาน

นโยบายโรงเรียน

๑. มุ่งจัดการศึกษาสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม

๒. สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ชมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา

๓. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด อบายมุข ความรับผิดชอบของนักเรียนภายในโรงเรียน

๔. พัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

๖. จัดการเรียนการสอน บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้อยู่อย่างมีความสุข และมีความเป็นไทย

๗. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและผลงานของโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลายถึงผู้ปกครองและชุมชน

๘. ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาชีพตามศักยภาพของนักเรียน

๙. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข