การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปี 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

o1-โครงสร้าง
o2-ข้อมูลผู้บริหาร
o3-อำนาจหน้าที่
o4-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5-ข้อมูลการติดต่อ
o6-กฎหมายที่เกี่ยวข้องการประชาสัมพันธ์

o7-ข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8-Q&A
o9-Social Network
o10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการบริหารงาน

o11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12-รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o13-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  การปฏิบัติงาน

o14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ

o15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17-รายงานผลการสำรวจ  ความพึงพอใจการให้บริการ
o18-E–Serviceการจัดซื้อจัดจ้าง

o19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
o22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีการส่งเสริมความโปร่งใส

o27-แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตนโยบาย No Gift Policy*

o31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนป้องกันการทุจริต*

o36-แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
o37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

o39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40-การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ