Staff

 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
ดร.ฐาปณี พวงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
 ครูวิไล นางวิไล สว่างสินธุ์ ครู คศ.3(2)

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

 ครูกาญ นางกาญจนา กลัดกลีบ

ครู คศ.3

กลุ่มสาระฯศิลปะ

 นิรุจ นายนิรุจน์ โฉมวัฒนา

ครู คศ.3

กลุ่มสาระฯการงานฯ

 ครูสุมาลี นางสุมาลี ตุกพริก

ครู คศ.2

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 ครูจ๊อย นายศิรธันย์ เกียรติโสภณรักษา

ครู คศ.2

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

 ครูฝน นางสาวสายฝน โพธิ์เพ็ชร

ครู คศ.1

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

 ครูอ้น นายนันทพัฒน์ สิทธิรัตนวัฒน์

ครู คศ.1

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ยา นางหัทยา ธัญญคุโณดม

ครู คศ.1

กลุ่มสาระฯการงานฯ

 dsc_0218-copy นายสิทธิชัย มเหศศิริ

ครู คศ.1

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 ฝัน นายสิริวุฒิ งามสกุล

ครู คศ.1

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

 dsc_00101 นางสาวนพรัตน์ คุ้มสมบัติ

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%9e นายนพรัตน์ ทรัพย์พงษ์

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

 ตุ๊ก นายตุ๊ก สีแดง

ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ