ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ผู้บริหาร

นางสาวอรวรรณ โพธิ์ศรีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวอุมาวดี วุฒินาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูสุริวุฒิ งามสกุล
ครู คศ.2

–ว่าง–


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูณัฐปภัสร์ วรรณภาค
ครู คศ.3

ครูหัทยา ธัญญคุโณดม
ครู คศ.2

ครูนิรชา จันทร์หอม
ครู คศ.1


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูจิตตรา วิถีไพร
ครู คศ.1


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูสุชาดา กำมา
ครู คศ.1


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูสิทธิชัย มเหศศิริ
ครู คศ.3

ครูธัญญลักษณ์ สุขสมบูรณ์
ครู คศ.1


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูอนุชา สุริสงค์
ครู คศ.1


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

— ว่าง —


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ครูสุพิชญธิดา พิมพ์พา
ครู คศ.1


บุคลากร

นางสาวสุภาพร อุบล
ครูธุรการ

นางจรัศศรี เณรบางแก้ว
แม่บ้าน

นายขวัญชัย ฟุ้งขจร
นักการภารโรง