ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ผู้บริหาร

นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูสุริวุฒิ งามสกุล
ครู คศ.1

ครูนพรัตน์ คุ้มสมบัติ
ครู คศ.1


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูณัฐปภัสร์ วรรณภาค
ครู คศ.2

ครูหัทยา ธัญญคุโณดม
ครู คศ.2

ครูนิรชา จันทร์หอม
ครูผู้ช่วย

ครูศศิประภา แก้วมณี
พนักงานราชการ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูจิตตรา วิถีไพร
ครูผู้ช่วย


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูสุชาดา กำมา
ครู คศ.1


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูสุมาลี ตุกพริก
ครู คศ.2

ครูสิทธิชัย มเหศศิริ
ครู คศ.2


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูอนุชา สุริสงค์
ครูผู้ช่วย


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูนิรุจน์ โฉมวัฒนา
ครู คศ.3


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ครูสุพิชญธิดา พิมพ์พา
ครู คศ.1


บุคลากร

นางสาวสุภาพร อุบล
ครูธุรการ

นางวีราธร วงษ์ชื่น
แม่บ้าน