รางวัลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน(O-NET) 2562

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ได้รับรางวัล “คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  สูงกว่าระดับประเทศ 1 รายวิชา” ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ขอแสดงความยินดีจากความมุ่งมั่นตั้งใจ ของนักเรียนและคณะครูทุกคนค่ะ