ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ***รออัพเดท

****ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
รวมมัธยมต้น
ม.4
ม.5
ม.6
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
รวมทั้งหมด