บริการงานทะเบียน

คู่มือการขอระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) กรณีชำรุด หรือสูญหาย