ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
ปีพุทธศักราช 2519 – ปัจจุบัน

ลำดับชื่อ-สกุลปี
1นายปลิว เนตรแก้ว2519 – 2529
2นายวาณิช ประทุมนันท์2529 – 2546
3นายกีรติ ป้านสกุุล2546 – 2549
4นายทองหล่อ ตุ้มทองคำ2549 – 2552
5นางรุ่งชีวา สุขศรี2552 – 2554
6ว่าที่ร้อยตรีพิษณูพล แตงอ่อน2554 – 2555
7นายชาย จันทร์งาม2556 – 2557
8นายสมเกียรติ ปทุมสูติ2558 – 2559
9นางสาวฐาปณี พวงงาม2560 – 2562
10นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์2563 – 2566
11นางสาวอรวรรณ โพธิ์ศรีดา2566 – ปัจจุบัน