กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

พ.ร.บระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562