นโยบาย No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy