ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จัดชั้นเรียนแบบสหศึกษา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๙ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙ รับนักเรียนเข้าเรียนแบบสหศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓
พลตำรวจโทประชา บูรณธนิต ประธานดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนร่วมกับคณะ คือนางปราณี บูรณธนิต พระครูสังฆคารวิสุทธิ์(เพี้ยน  เฟื่องนคร)เจ้าอาวาสวัดหลวงประชาบูรณะ  พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดหลวงประชาชนชาวตำบลท่าพระยาและตำบลใกล้เคียงที่ร่วมจัดสร้างโรงเรียน
ด้วยเหตุที่นายกร  จาตุรจินดา ได้บริจาคที่ดินและเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ก. พร้อมครุภัณฑ์ มีความประสงค์ขอใช้ชื่อโรงเรียนเป็นอนุสรณ์แก่มารดาท่านซึ่งถือกำเนิดเป็นชาวนครชัยศรีและถึงแก่กรรมไปแล้ว ปัจจุบันบรรจุอัฐิอยู่ในเจดีย์ ณ วัดหลวงประชาบูรณะดังนั้นทางราชการจึงอนุมัติให้ใช้ชื่อโรงเรียน “พลอยจาตุรจินดา” ตามความประสงค์ของผู้บริจาค
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ตั้งอยู่บริเวณวัดหลวงประชาบูรณะหมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม  มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๘ ไร่ ๖๒ ตารางวา ได้จากที่ดินของวัดประชาบูรณะส่วนหนึ่ง และประชาชนบริจาคให้อีกส่วนหนึ่ง มีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้
๑. ที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดประชาบูรณะ จำนวน ๙ ไร่ ๓ งาน
๒. นายกร จาตุรจินดา มอบที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๘๘๗  จำนวน ๖ ไร่ ๓ งาน ๒๔ ตารางวา และบริจาคเงิน จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. พลตำรวจโทประชา  บูรณธนิต มอบที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๘๘๔ จำนวน ๗ ไร่ ๒ งาน ๗๔ ตารางวา และบริจาคเงินจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
๔.  นางปราณี  บูรณธนิต มอบที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๘๘๕  จำนวน ๕ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา
๕. นายเบี้ยว เมืองสถาน ร่วมกับชาวบ้านมอบที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๘๘๖ จำนวน ๕ ไร่ ๓ งาน ๒๔ ตารางวา
๖. ชาวบ้านร่วมกันมอบที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๙๔๙ จำนวน ๒ ไร่ ๓ งาน
กรมสามัญศึกษา (สมัยนั้น) แต่งตั้งนายปลิว  เนตรแก้ว วุฒิ กศ.บ. ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้  จำนวน ๙๐ คน โรงเรียนได้รับความร่วมมือช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก นายกร  จาตุรจินดา  พลตำรวจโทประชา บูรณธนิต เจ้าอาวาสวัดหลวงประชาบูรณะ  คณะกรรมการวัด และประชาชนตำบลท่าพระยา และตำบลใกล้เคียงช่วยกันพัฒนากิจการต่างๆ ของโรงเรียนเจริญขึ้นเป็นลำดับ