ประกวดภาพวาด หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในหัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตร
ประเภทการประกวด แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
๑. นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ป.๓) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั่วประเทศ
๒. นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ป.๖) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั่วประเทศ

การส่งผลงานเข้าประกวด
๑. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน ๑ ผลงาน โดยวาดภาพลงบนกระดาษขนาด ๑๕ X ๒๒ นิ้ว ไม่รวมกรอบ ทั้งนี้ไม่จำกัดอุปกรณ์และเทคนิคการสร้างสรรค์
๒. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ประกอบด้วยข้อมูลได้แก่
– ชื่อ-นามสกุลผู้มัคร/ อายุ/ วัน-เดือน-ปีเกิด/เพศ/สถานศึกษา/ชั้นปีที่/ที่อยู่ปัจจุบัน/หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ (ถ้ามี) /ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล หรืออาจารย์ และหมายเลขโทรศัพท์/ลายเซ็นของผู้สมัคร ผู้ปกครองหรืออาจารย์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา
– ชื่อผลงานและข้อความบรรยายความหมายของภาพ โดยเขียนด้วยลายมือลงในแบบฟอร์ม
ใบสมัครเท่านั้น ขนาดความยาวไม่เกินตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม
– ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nesdb.go.th (รวม ๒ แผ่น)
๓. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วยข้อมูลได้แก่ (๑) สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประชาชน
(๒) สำเนาบัตรนักเรียน หรือสำเนาหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (๓) ใบสมัคร
๔. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง และไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๕. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ สศช. จะไม่มีการส่งผลงานคืน
หลังสิ้นสุดการประกวด ทั้งในรอบคัดเลือกและรอบตัดสินผลงาน ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปแสดงที่ต่างๆ สามารถพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ และสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ

กำหนดระยะเวลา
๑. เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ และหมดเขตรับผลงานวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรใน
การประชุมประจำปี ๒๕๕๙ ของ สศช. ซึ่งกำหนดจัดในหัวข้อเรื่อง “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)” วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
๓. ชมนิทรรศการภาพวาดของผู้ชนะการประกวด และผลงานที่ได้รับคัดเลือกมาจัดแสดง ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๑ ชั้นล่าง สศช.

รางวัลการประกวด
๑. เงินรางวัลและเกียรติบัตร มอบแก่เด็กที่ชนะการประกวดภาพวาด รวม ๑๐ รางวัล ดังนี้
๑.๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ป.๓) จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่
รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล เงินรางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.

๑.๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่
รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล เงินรางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.

๒. โล่ประกาศเกียรติคุณ มอบแก่สถานศึกษาของนักเรียนที่ชนะการประกวด รางวัลที่ ๑, ๒, ๓ และรางวัลชมเชย

การส่งใบสมัครและผลงาน
ส่งใบสมัครและผลงานประกวดด้วยตนเองได้ที่ สศช. หรือทางไปรษณีย์ได้ที่

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
(ผู้ที่ส่งทางไปรณีย์ให้ดูวันที่ของการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๔๗, ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๒๑๐๓ – ๙

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

http://www.nesdb.go.th/article_attach/article_file_20160517161941.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *