ประกาศโรงเรียนพลอยจาตุรจินดาเรื่อง เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา