ประกาศโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 4