ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565

****ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
ม.1199281
ม.22112331
ม.3226281
รวมมัธยมต้น6227893
ม.41811291
ม.5146201
ม.6710171
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า3927663
รวมทั้งหมด101541556