ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564


**ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ม.12013331
ม.2165211
ม.3245291
รวมมัธยมต้น6023833
ม.4156211
ม.51011211
ม.6168241
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า4125663
รวมทั้งหมด101481496